Các câu hỏi thường gặp / Common Questions

Học phí ghi danh giúp chi trả cho sách, ăn trưa, đồ ăn nhẹ, vật liệu và đồ dùng cho các lớp học. Học phí được trợ cấp bởi giáo xứ, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình phải là thành viên đã ghi danh của giáo xứ với ID giáo xứ hợp lệ và tham gia vào các nhóm thiện nguyện viên giúp 3 chương trình.

Lệ phí cho năm sắp tới như sau, nếu được thanh toán trước ngày 25 tháng 8.
– Trẻ em thứ nhất: 400 USD
– Trẻ em thứ 2: thêm 400 USD
– Trẻ em thứ 3: thêm 400 USD
– Trẻ em thứ 4 và mỗi trẻ em sau đó: thêm 400 đô la
Sau ngày 25 tháng 8, khoản phí bổ sung $ 50 cho mỗi trẻ em để phụ vào việc mua sách và đồ dùng gấp rút.

Ví dụ, một gia đình gồm 3 trẻ em sẽ trả $1200 đô la nếu trả trước ngày 31 tháng 8 và $ 1,350 nếu thanh toán sau ngày 25 tháng 8.

Bất kỳ gia đình nào có khó khăn về tài chính, vui lòng liên lạc với Cha chánh xứ trực tiếp tại văn phòng giáo xứ.  Chi phí không bao giờ là lý do để con em không thể tham gia chương trình.

Gia đình của bạn là thành viên mới đối với giáo xứ của chúng tôi hoặc nếu bạn chưa bao giờ ghi danh cho bất kỳ trẻ em nào trong chương trình của chúng tôi trước đó, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi để giúp bạn khởi tạo danh mục trong hệ thống của chúng tôi. Gửi email đến địa chỉ registration-support@vmpwa.org của chúng tôi và bao gồm số ID giáo xứ, tên đầy đủ và địa chỉ điện thư (email) để sử dụng.

Chương trình học được trợ cấp rất nhiều bởi giáo xứ; giáo xứ của chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh là một phần của một gia đình đã ghi danh tại giáo xứ. Học sinh phải được ghi danh theo phụ huynh trực tiếp, không phải là dì / chú / ông bà / v.v.

Để tìm ID giáo xứ của bạn, vui lòng xem phong bì đóng góp hàng tuần của bạn hoặc liên lạc với văn phòng chính của giáo xứ. Chúng tôi sẽ không cung cấp ParishID gia đình qua điện thư (email).

Nếu bạn cần số ID giáo xứ, trước tiên hãy liên lạc với văn phòng chính để ghi danh gia đình của bạn.  Việc này hoàn toàn miễn phí và rất dễ dàng để làm.

Gia đình bạn có thể đã ghi danh với địa chỉ email khác trong những năm trước. Vui lòng thử tất cả các địa chỉ email đã biết mà bạn có thể ghi danh.  Đây có thể là email của mẹ, email của cha hoặc địa chỉ email tầm bậy mà bạn đã cung cấp cho giáo xứ trong quá khứ.

Nếu bạn vẫn không thể xác định địa chỉ email, vui lòng liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi: registration-support@vmpwa.org

Hệ thống ghi danh của chúng tôi sẽ tự động xếp lớp cho trẻ em dựa trên độ tuổi và liệu chúng có đáp ứng các điều kiện sơ khởi cho lớp học hay không. Ví dụ:

Giáo Lý

– Tất cả học sinh được ghi danh cho các lớp học dựa trên độ tuổi của họ.

– Bất kỳ học sinh lớp 2 và lớp 3 nào sẽ được tự động được xếp vào lớp Xưng Tội Lần Đầu.

– Chỉ những học sinh đã hoàn thành Xưng Tội Lần Đầu mới được ghi danh vào lớp Rước Lễ lần đầu.

– Lớp Thêm Sức, chương trình là chương trình 3 năm. Tất cả học sinh trung học sẽ được ghi danh tự động vào lớp Thêm Sức 1.  Chỉ những học sinh đã hoàn thành năm đầu tiên mới được ghi danh cho lớp Thêm Sức 2. Và chỉ những học sinh đã hoàn thành năm thứ hai mới được ghi danh cho lớp Thêm Sức 3.

Nếu bạn tin rằng con của bạn nên được ghi danh vào các lớp khác, vui lòng liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi: Class Change Request.

Hệ thống ghi danh của chúng tôi sẽ tự động xếp trẻ em vào các lớp học dựa trên độ tuổi. Những lứa tuổi này theo hệ thống lớp học khu học chánh công lập. Nếu lớp cho con bạn được cọn sai, vui lòng liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để sửa lỗi này: Class Change Request.

Hệ thống ghi danh của chúng tôi sẽ tự động chỉ định trẻ em trong VNDL dựa trên độ tuổi và năng lực. Mỗi năm, học sinh tham gia kỳ thi cuối khóa để xác định xem các em được xếp vào lớp học nào cho năm sau.

Nếu lớp được chọn sai cho con bạn, vui lòng liên lạc trực tiếp với Ban Điều Hành của trường  VNDL để sửa đổi ghi danh hoặc để hiểu lý do tại sao: vietngudaclo@vmpwa.org   or online Class Change Request.

Các chương trình sẽ thông báo ngày giờ những buổi họp cần thiết và bắt buộc cho PHHS để PHHS có nắm rõ hơn chương trình học cùng các nhu cầu trong năm.

Your family is brand new to our parish, or if you have never registered any children in our program before, please fill out the new family form to get started.

The school program is heavily subsidized by the parish; our parish requires all students be part of a registered family at the parish.  Students should be registered under their direct parent, NOT an aunt/uncle/grandparent/etc.

To find your parish ID, please look on your weekly donation envelopes, or contact the parish main office.  We will not provide family ParishIDs over support emails.

If you need a Parish ID number, it is free and easy to do.  Please contact the main office to register your family.  Membership forms are also available on the parish website.

NO.  The parish keeps records of sacraments and payments with the family.   It is very important to register under a direct mother and/or father with their family Parish ID.   Otherwise, it is very easy to lose track of records and sacramental certificates.

Any students found to be registered under the wrong Parish ID intentionally may be removed from our program.  It is very important you register with the immediate family Parish ID.

Your family may have registered with a different email address in previous years.  Please try all known email addresses that you may registered.  This could be a mother’s email, a father’s email, or a junk email address you provided the parish in the past.

If you still can not determine the email address, please contact our support team.

During the registration process, our system will send a series of emails.  Please see the Expected Emails page for examples of the emails you should receive.

Our registration system automatically assigns children to classes based on age and whether they meet the pre-requisites for the class.  For example:

Giao Ly

  • All students are registered for classes based on their age.
  • Any 2nd and 3rd grade students are automatically enrolled in First Reconciliation (Xưng Tội Lần Đầu).
  • Only students who have completed First Reconciliation are enrolled for First Communion (Rước Lễ Lần Đầu).
  • For Confirmation (Thêm Sức), the program is a 3 year program.  All high school students are automatically registered for Confirmation 1 (Them Suc 1).  Only students who complete the first year are registered for Confirmation 2 (Them Suc 2).  And only students who complete the second year are registered for Confirmation 3 (Them Suc 3).

If you believe your child should be enrolled differently, please submit a class change request.

Our registration system automatically assigns children to classes based on age.  These ages should follow the public school districts.  If the wrong class was selected for your child, please submit a class change request.

Our registration system automatically assigns children in VNDL based on age and competency.   Each year students take a final exam to determine where they are placed the next year.

If the wrong class was selected for your child, please email vietngudaclo@vmpwa.org or submit a class change request.

The programs will be making announcements through the parish bulletin and through the email address you registered.  The details will include mandatory parent meetings, trainings, and/or expectations. 

To understand those expectations, please see our Family Expectations and Policies page.

If there is any financial difficulty, please contact the parish office.   

For students who withdraw before school has started, the parish can refund the registration fee, for that student only. 

For example, if a family of 3 children registered and paid the registration fee, and one child withdrew, the parish would refund the fee for the 3rd child. 

Once school has started, books, class supplies, and food are opened and refunds are on case by case basis.